Privacy binnen het CJG-ML

Om kinderen en gezinnen zo goed mogelijk te kunnen helpen slaan we binnen het CJG-ML gegevens op. Dat doen wij in een digitaal dossier.

Dankzij dit dossier beschikken medewerkers altijd over actuele informatie. Je hoeft dus niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen. Dit is prettig voor jou, efficiënt voor ons en het zorgt voor een betere samenwerking in het belang van jouw kind.  Het CJG-ML houdt zich aan de AVG. De AVG geeft aan hoe wij met persoonsgegevens moeten omgaan.

Je leest hierover meer in ons privacyreglement dat je altijd bij ons mag opvragen.

Het CJG-ML gaat uiterst zorgvuldig om met jouw gegevens. Hoe we dat doen en welke rechten en plichten hier bij komen kijken kun je hieronder lezen in het overzicht van de belangrijkste afspraken.

Verzamelen en vastleggen van gegevens

Heb je voor de eerste keer contact met het CJG-ML dan vragen wij je naar algemene persoonsgegevens, zoals naam, geboortedatum, telefoonnummer, adres en BSN.

Het CJG-ML noteert de gegevens in een digitaal dossier. Hierin worden ook notities gezet over uitgevoerde onderzoeken, consulten, behandelingen en andere informatie die voor de hulpverlening noodzakelijk zijn.

Wettelijke grondslag

Het CJG-ML legt alleen gegevens digitaal vast als dit volgens de wet ook mag. Voor het CJG-ML is dit vastgelegd in de Jeugdwet.

Bescherming

Binnen het CJG-ML is iedere medewerker verantwoordelijk voor een zorgvuldige en betrouwbare behandeling en verwerking van jouw gegevens.

Beveiliging

De beveiliging van jouw gegevens vindt plaats via meerdere technische en organisatorische maatregelen zoals Firewalls, Virusscanners, wachtwoordbeleid, logging van toegang, gedragsregels en bewustwordingscampagnes voor medewerkers.

Alleen die medewerkers die door hun beroep of door wettelijk voorschrift tot geheimhouding verplicht zijn, mogen inzage hebben in de persoonsgegevens.

Dit betekent concreet dat de medewerkers van het CJG-ML er zorg voor dragen dat jouw gegevens niet:

 • in onbevoegde handen komen
 • verloren raken
 • door onoplettendheid openbaar worden

Bewaren van gegevens

Het CJG is volgens de jeugdwet verplicht om het dossier 20 jaar te bewaren na afronding van de hulpverlening. Als een ander wettelijk voorschrift een andere afwijkende termijn noemt, dan houden wij die aan.

Kun je jouw dossier inzien?

Je kunt om inzage in jouw dossier vragen. Je kunt alleen gegevens inzien over jezelf of over jouw kind waarover je gezag hebt. Ook gegevens over andere personen in het dossier kun je alleen inzien met toestemming van die ander.

Inzien dossier door jeugdige:

 • Is een jeugdige jonger dan 12 jaar? De jeugdige kan in principe niet zijn eigen dossier inkijken. Alleen een wettelijk vertegenwoordiger (doorgaans de ouder met gezag) kan dat namens de jeugdige doen.
 • Is een jeugdige tussen de 12 en 16 jaar? Zowel de jeugdige als de wettelijk vertegenwoordiger kunnen het dossier inzien. De wettelijk vertegenwoordiger heeft hiervoor geen toestemming van de jeugdige nodig.
 • Is een jeugdige 16 jaar of ouder? Alleen de jeugdige heeft recht op inzage. Wil de wettelijk vertegenwoordiger inzage, dan is toestemming van de jeugdige nodig.

Jouw rechten

Zolang jouw dossier in gebruik of in ons archief is, heb je de volgende rechten:

 • Het recht te weten wat er met je gegevens gebeurt.
 • Het recht op inzage en afschrift (kopie) van je gegevens.
 • Het recht om onze medewerker te vragen feitelijke onjuistheden in je dossier te corrigeren.
 • Het recht om informatie die niet relevant is, te laten verwijderen
 • Het recht een verzoek in te dienen om de inhoud van uw dossier te laten vernietigen.
 • Het recht op toevoeging van een eigen verklaring aan het dossier.
 • Het recht om je gegevens over te dragen aan een andere instelling (bijvoorbeeld bij verhuizing of schoolverandering)
 • Het recht op het indienen van een klacht met betrekking tot deze rechten.

Wil je gebruik maken van een van deze rechten? Neem dan contact op met jouw contactpersoon binnen het CJG-ML of neem contact op met de FG.

Gegevens uitwisselen

Het CJG-ML hecht veel waarde aan het beroepsgeheim en gaat daar zorgvuldig mee om. Wij wisselen geen informatie over kinderen uit met andere organisaties, tenzij wij hiervoor toestemming hebben van de ouders of verzorgers. In een beperkt aantal gevallen geeft de wet ruimte om een uitzondering te maken. Het belang van het kind staat hierbij voorop. Als bedreigingen voor het kind ontstaan of verergeren doordat toestemming van ouders of verzorgers uitblijft, mogen wij het beroepsgeheim doorbreken.

Het CJG-ML zal alles in het werk stellen om jouw privacy te beschermen. Mocht er desondanks toch iets misgaan, laat het ons dan weten! Wij zorgen dan dat de fout zo goed mogelijk hersteld wordt.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen over je privacy? Of wil je meer weten over het gebruik van dossiers? Wil je gebruik maken van jouw rechten? Of heb je een klacht?

Neem dan contact op met de Functionaris voor de Gegevensbescherming:

telefoonnummer: 088 0105930

mail: fg@cjgml.nl

Je kunt ook informatie vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/